Raporlar
                                   

Modern
 
 
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 
 
2017 YILI
 
 
YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
 
BİRİM
FAALİYET RAPORU
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   İCİNDEKİLER
BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1-  Fiziksel Yapı
2-  Örgüt Yapısı
3-  Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4-  İnsan Kaynaklan
5-  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-   Bütçe ve Yatırım Projeleri.
 
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler   B- Zayıflıklar
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulmasını sağlamak temel görevimizdir.
 
            Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel ilke ve amacımız kurumumuzda çalışanlar ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu, güven içinde oturup çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmaktır. Amacımız ekonomik ve kısa sürede mekânları işler hale getirmek ve bu alanların insanlar tarafından kullanılmasını ve açılmasını sağlamaktır.
 
            Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapım işi onarım işi ve satın alma yöntemleriyle yapılan işleri başkanlığımıza ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi ve yapılaşmayı sağlamak başlıca görevimizdir.
Yapımı gerçekleştirilecek olan işler ve hizmet alımları ile ilgili her türlü denetim hizmetleri, ödeme işlemleri, geçici ve kesin kabul işlemleri yürütülecektir.
 
                                                                                             
                                                                                                        Ali BALKİS
                                                                                    Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

 

 

 

 
 

 

 

 

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak.
  
Vizyonumuz
 
Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek, tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve Üniversitemizi Ulusal ve Uluslar arası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.
 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Görevlerimiz.
      Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

           Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçevede görevleri;
  • Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
  • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
  • Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri ve telefon santralinin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
  • Başkanlığımızın sorumluluğu; yaptığı her türlü uygulama ve işlemlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak en verimli şekilde gerçekleştirmektir.
 
Yetkilerimiz
1-Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince                          yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,
2-Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,
3-Personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme.
4-İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi.
Sorumluluklarımız
Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı       

           
Kullanılan Oda Kullanılan  m² Kullanan Kişi Sayısı
21 469 43
 
           Başkanlığımız, Rektörlük Binası  Zemin katta hizmet vermektedir.

            İdaremize bağlı olarak hizmet yürütmekte olan Merkezi Isı Santrali yaklaşık 1000 m² kapalı alana sahip olup içersinde üniversitemiz ısınma ihtiyacının karşılanması için 6 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.

Hasan DOĞAN Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Stadyum yaklaşık 11.000 m² kapalı alana sahip olup içerisinde  ısınma ihtiyacının karşılanması için 4 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.
Mühendislik Fakültesi yaklaşık 21.258 m² kapalı alana sahip olup içerisinde  ısınma ihtiyacının karşılanması için 1 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.
            Fen Fakültesi 6.200 m² kapalı alana sahip olup içerisinde  ısınma ihtiyacının karşılanması için 1 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.
            Sosyal Tesis 8957 m² kapalı alana sahip olup 2 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.
2- Örgütsel Yapısı
         Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 43 personelden oluşmaktadır. İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetler Olarak hizmet vermektedir.
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1.Bilgisayarlar
Masaüstü Bilgisayar Adedi: 56 Adet.
Taşınabilir Bilgisayar Adedi: 15 Adet.
 
 
3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi Idari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet)
Projeksiyon 2 - -
Slayt Makinesi - - -
Tepegöz - - -
Episkop - - -
Barkot Okuyucu - - -
Baskı Makinesi - - -
Fotokopi makinesi 1 - -
Faks 1 - -
Fotoğraf Makinesi - - -
Kameralar - - -
Televizyonlar - - -
Tarayıcılar - - -
Müzik Setleri - - -
Mikroskoplar - - -
DVD'ler -
 
 
- -
Yazıcı 25 - -

4- İnsan Kaynakları

2017 yılında, daire başkanlığımız faaliyetlerini sürdüren idari personelimize ilişkin sayı ve niteliklere ait bilgiler aşağıda tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir.
 
4.1. İdari Personel
DaireBaşkanı                   :1
Şube Müdürü (Tedviren): 4                                                                                                     
Mühendis                       :11     Mimar                             : 3
Peyzaj Mimarı               : 1
Tekniker                         : 9
Teknisyen                                        :6
İşçi Teknisyeni                                        :1
Bil.İşt.                                        :3
Memur                                        :1
Hizmetli                                       :2
İç Denetçi                                        :1
 
4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu
 
Idari Personelin Eğitim Durumu
  Ilköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Toplam
Kişi Sayısı 1 2 14 19 7 43
Yüzde 3 5 32 44 16 100
 
 
 
 
4.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri
 
Idari Personelin Hizmet Süresi
  1 - 3 Yıl 4 - 6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 ve Üzeri Toplam
Kişi Sayısı 12 11 9 4 2 5 43
Yüzde 28 26 21 9 5 11 100
4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
 
Idari Personelin Yaş Itibariyle Dağılımı
  21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51 ve Üzeri Toplam
Kişi Sayısı 1 17 11 7 7   43
Yüzde         3 39 26 16 16   100

 

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

       Birimimizde  yönetim uygulaması;  Rektör  ve Rektör  Yardımcılarının kontrolün de Genel  Sekreterlik ve Genel  Sekreterliğe  bağlı  birimler vasıtasıyla  Senato Kararları  ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanması   ile  ve daha önceden yapılan  ihaleler  çerçevesinde  bulunan  imalatların yapılması ile gerçekleştirilmektedir.
       Üniversitemizde satın alma işlemleri, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar   ve   bütçe   imkânları   doğrultusunda,   ihtiyaçlar   göz   önünde   bulundurularak   5018   sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi   ve  Kontrol  Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Fakülte ve Yüksekokullarda satın alma işlemleri, ihaleyi gerektiren alımlar dışında doğrudan temin yöntemleriyle ilgili birimlerce yapılmaktadır.
        Birimimiz   ihale   işlemlerinin  ve   satın   alma   işlemlerinin   gerçekleştirilmesi   esnasında   İdari  Mali   İşler  Daire  Başkanlığına   yaklaşık  maliyet hesabında teknik destek ve altyapı sağlamaktadır.
       Mali kontrol  ile ilgili  olarak birimimizde bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrol edilmekte ve uygun görülenlerin ödeme işlemleri  yapılmaktadır.    Karar alma ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde “Harcama Yetkilisi” olarak Daire Başkanı,  “Gerçekleştirme Görevlisi” olarak Şube Müdürü(Tedviren) yer almaktadır.  Yıllık   ödenekler   çerçevesinde   harcama   kalemleri   kullanılmaktadır.  Demirbaş   ve   sarf  malzeme   alımları   (büro  malzemesi,   kırtasiye malzemesi  v.b.)   ile hizmet  alımlarına  (doğalgaz,   telefon,  elektrik v.b.)  yönelik e-bütçe sisteminden yapılan  tahakkuk evrakları,  Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek, ilgili harcama kaleminden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A-   İdarenin Amaç ve Hedefleri
 
      AMAÇ:
• Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını tespit edip altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek.
• Üniversitemizin bu konudaki önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi.
• İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılması.
• Yatırım programına alınan projelerin; inşaat, tesisat ve büyük onarım
   işlerinin ihale edilmesi, devam eden inşaat işlerinin denetlenmesi ve hakedişlerin düzenlenmesi.
• İhalesi yapılacak işlerle diğer lokal işlerin avan projelerinin
  hazırlanması, yönlendirilmesi veya diğer üniversitelerden temin edilmesi.
• Mevcut binaların, ödenekler ölçüsünde bakım ve onarımlarının yaptırılması.
• Merkezi ısıtma sistemi, elektrik enerjisi, su şebekesi, kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi.
• Mevcut atölyelerle gerekli onarım, tadilat, sınıf sırası ve benzeri imalatlar ile araç bakımlarının yapılması.
• Kampüs ve kampüse bağlı peyzaj alanlarında bakım yapılması.
• Üniversitemizin yıllık yatırım programının hazırlanması.
 
 
HEDEFLERİ:
 
Tahsis edilecek ödeneklerle,  muhtelif  personel  giderleri   ile diğer  cari  giderleri  karşılanması  hedeflenmektedir.  Ayrıca,  sermaye giderleri   için  teklif edilen örneklerle mevcut  yılı  yatırım programında yer  alan inşaat projelerinin imalat  işlerinin devam ettirilmesi,  Rektörlüğe bağlı  birimlerin hizmet binaları, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarından; üniversitemizin önceliklerinin belirlenen bina ve eğitim mekânlarının saptanması ve standartlarının geliştirilmesi için büyük onarımlarının yapılması,  öğrencilerin eğitim dışı gereksinim duyduğu sosyo-kültürel bina ve mekânları yaratılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Bütçe Yatırım Projeleri
 
PROJE NO PROJE ADI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
2009H031530 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Binasi Yapımı 2017-2019
2009H031530 TOBB Meslek Yüksekokuluna Atölye ve Ek Binaları Yapım İşi 2017-2018
2009H031520 Karabük Üniversitesi Rektörlük Binası Yanı Kapalı ve Açık Otopark yapımı 2017-2018
2009H031520 Karabük Üniversitesi 5 blok çatısına 1000kWe Fotovoltaik Güç Santrali kurulumu işi
 
2017-2018
2009H031520 Karabük Üniversitesi Stadyumu Güney Kale Arkası Fore Kazık Yapım İşi 2017-2018
2009H031520 Karabük Üniversitesi Stadyum ve Otopark Altı Heyelan Önleme İşi 2017-2018
  KBÜ İİBF binasının havalandırma ve soğutma sisteminin,Mühendislik Fakültesi ve B3-B4 bloklarının soğutma sistemlerinin yapılması İşi 2016-2017
  Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO Tadilat ve Onarım İkmal İşi. 2016-2017
  Karabük Üniversitesi Tarihi Çiçekler Evi Bahçesinde Sundurma Mutfak Yapımı Ve Çevre Aydınlatma İşi 2016-2017
  KBÜ Demir Çelik Kampüsünde Bulunan 20 Adet Asansörün Fenni Muayene Eksikliklerinin (Kırmızı Etiketten Yeşil Etikete Dönüştürülmesi) Yedek Parça Dahil Olmak Üzere İhtiyaç Duyulan Revizyonlarının Yapılması İşi. 2016-2017
  KBÜ Rektörlük Binası Tadilatı Yapım İşi 2016-2017
  Karabük Üniversitesi Kanalizasyon Dere Geçişi Yapım İşi 2016-2017
  Karabük Üniversitesi Safranbolu Taş Bina Restorasyonu İşi 2016-2017
  KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çevre Tanzim ve Tadilat İşleri 2016-2017
  KBÜ Mühendislik Fakültesinde yemekhane ve çelik merdiven yapım İşi. 2016-2017
  KBÜ İlahiyat, İktisat ve Teknoloji Fakülteleri Tadilat İşi 2016-2017
  KBÜ Sosyal Tesis ve Öğrenci Yemekhanesine Bulaşıkhane yapım işi 2016-2017
  KBÜ Eflani MYO Açık Sahalar Tadilatı işi 2016-2017
  KBÜ Demir Çelik Kampüsü Gelişim Sahası etrafına yol ,çit ve nizamiye yapımı ile Eflani MYO,Yenice MYO Binalarında Tadilat Yapım İşleri
 
2017-2018
  Eskipazar MYO Tadilat İşleri 2017-2018
  Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsündeki Muhtelif Binaların ve Karabük ili Safranbolu İlçesinde Bulunan Üniversiteye ait Binaların Tadilatı İşi 2017-2017
  Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokuluna Atölye Binaları Yenileme Yapım İşi 2017-2018
  KBÜ Fen Fakültesi Binası, Teknik Eğitim A Blok Binası, Teknik Eğitim B1,B2 Blok Binası, Teknik Eğitim C Blok Binası, Yabancı Diller Binası, Stadyum Binası, İlahiyat Fakültesi Binası, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Binası Çatı Katı Merkezi Soğutma İşi 2018-2018
  Karabük Üniversitesi Binalarının Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi İşi 2018-2018
  Karabük Üniversitesi 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Ve Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması Hizmeti Alımı Mimari Ve Statik Projelerinin Hazırlanması İşi 2017-2017
  KBÜ merkez kampüsünde jeolojik etüt ve geoteknik etüt raporları hazırlatılması işi 2017-2018
  KBÜ Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası mimari projesi hazırlanması işi 2017-2017
  Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvari Statik Mekanik Ve Elektrik Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri ve Yaklaşik Maliyet Dosyalarının Hazırlanması İşi 2017-2017
  KBÜ Yüzme Havuzu Ve Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması İşi
 
2017-2018
  KBÜ Öğrenci İşleri Merkezi Binası Ve Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması Hizmeti Alımı işi 2017-2018
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 YILI YATIRIM PROJELERİ
BİLGİLERİ
 
1-DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER
 
a-     Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Binasi Yapımı
 
Müteahhit Firma            EFE DEMİRYOLU RAY SİSTEMLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK ENERJİ PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İhale Tarihi                        17.05.2017
Sözleşme Bedeli 14.000.000,00 TL  (KDV HARİÇ)
İhale Bedeli        14.000.000,00 TL (KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          20.10.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 14.01.2019
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      751.979,76-TL  (KDV HARİÇ) Fiyat farkı dahil.
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %5
 
b-     TOBB Meslek Yüksekokuluna Atölye ve Ek Binaları Yapım İşi 
 
Müteahhit Firma            AKSANGRUP İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE UY KA İNŞAAT TAAHH.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI
İhale Tarihi                       22.05.2017
Sözleşme Bedeli 10.297.000,00 TL  (KDV HARİÇ)
İhale Bedeli        10.297.000,00 TL (KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          06.11.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 10.12.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      -
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %3
 
 
 
2- KAMPÜS ALT YAPISI
 
c-     Karabük Üniversitesi Rektörlük Binası Yanı Kapalı ve Açık Otopark yapımı
 
Müteahhit Firma            UY KA İNŞAAT TAAHH.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İhale Tarihi                       01.06.2017
Sözleşme Bedeli 2.309.000,00  TL  (KDV HARİÇ)
İhale Bedeli        2.309.000,00  TL (KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          12.09.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 08.07.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      1.322.061,93-TL  (KDV HARİÇ) Fiyat farkı dahil.
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %57
 
d-     Karabük Üniversitesi 5 blok çatısına 1000kWe Fotovoltaik Güç Santrali kurulumu işi
 
Müteahhit Firma            İTG İZMİR TEKNOLOJİ GRUP ELK.MÜH.İNŞ. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ..
İhale Tarihi                       20.04.2016
Sözleşme Bedeli 4.712.000,00TL (KDV HARİÇ)
İhale Bedeli        4.712.000,00TL KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          10.10.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                  07.04.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      -
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %5
 
e-     Karabük Üniversitesi Stadyumu Güney Kale Arkası Fore Kazık Yapım İşi
 
Müteahhit Firma            ULUOVA İNŞAAT VE MAKİNA SANAYİ LTD.ŞTİ.
İhale Tarihi                       19.06.2017
Sözleşme Bedeli 19.741.000,00 TL(KDV HARİÇ)
İhale Bedeli        19.741.000,00TLKDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          20.10.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 17.04.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      -
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %2
 
 
 
 
e- Karabük Üniversitesi Stadyum ve Otopark Altı Heyelan Önleme İşi
 
Müteahhit Firma            CM YOL İNŞAAT PETROL TURİZM MADENCİLİK EMLAK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İhale Tarihi                       20.09.2017
Sözleşme Bedeli 1.149.584,00 TL(KDV HARİÇ)
İhale Bedeli        1.149.584,00 TLHARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          13.11.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 20.03.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      -
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %30
 
 
 
 
3-Diğerleri
 
a-KBÜ İİBF binasının havalandırma ve soğutma sisteminin,Mühendislik Fakültesi ve B3-B4 bloklarının soğutma sistemlerinin yapılması İşi
 
Müteahhit Firma            İGC YAPI YATIRIMLARI A.Ş. 
İhale Tarihi                       29.04.2016
İhale Bedeli        2.149.621,50 TL  (KDV HARİÇ)
Sözleşme Bedeli 2.572.819,25 TL  (KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          25.07.2016
İş Bitim Tarihi                                 17.03.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     2.572.819,25 -TL. (KDV HARİÇ)
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
b- Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO Tadilat ve Onarım İkmal İşi.
Müteahhit Firma            ALVER İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
İhale Tarihi                        20.06.2016
İhale Bedeli        2.685.000,00-TL (KDV HARİÇ)
Sözleşme Bedeli 2.895.393,13 -(KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          25.07.2016
İş Bitim Tarihi                                 17.05.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı       2.895.351,32 -(KDV HARİÇ)
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
c- Karabük Üniversitesi Tarihi Çiçekler Evi Bahçesinde Sundurma Mutfak Yapımı Ve Çevre Aydınlatma İşi.
 
Müteahhit Firma            Yıldırım Yapı Restorasyon İnşaat Nakliyat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İhale Tarihi                       13.07.2016
İhale Bedeli        530.000,00 -TL. (KDV HARİÇ)
Sözleşme Bedeli 703.001,12TL (KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          09.08.2016
İş Bitim Tarihi                                 30.03.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      609.490,65 -TL. (KDV HARİÇ)
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    % 100
 
 
d- KBÜ Demir Çelik Kampüsünde Bulunan 20 Adet Asansörün Fenni Muayene Eksikliklerinin (Kırmızı Etiketten Yeşil Etikete Dönüştürülmesi) Yedek Parça Dahil Olmak Üzere İhtiyaç Duyulan Revizyonlarının Yapılması İşi
Müteahhit Firma         GAYE-BİR ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
 
İhale Tarihi 14.07.2016
İhale Bedeli        319.000,00TL  (KDV HARİÇ)
Sözleşme Bedeli 319.000,00TL  (KDV HARİÇ)
İşe Başlama Tarihi          10.08.2016
İş Bitim Tarihi                                 14.04.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     319.000,00TL  (KDV HARİÇ)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    % 100
 
 
 
 
e- KBÜ Rektörlük Binası Tadilatı Yapım İşi
Müteahhit Firma            EMİTEK İNŞAAT MEKANİK ELEKTRİK SANAYİ TİC LTD ŞTİ
İhale Tarihi                        02.08.2016
İhale Bedeli         2.394.000,00TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 2.563.473,67  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          21.09.2016 
İş Bitim Tarihi                                 12.05.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     2.563.462,60-(Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
 
f- Karabük Üniversitesi Kanalizasyon Dere Geçişi Yapım İşi.
 
Müteahhit Firma            Erhan EREN
İhale Tarihi                        28.07.2016
İhale Bedeli        185.744,45 TL.(Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 222.808,12-TL.(Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          26.08.2016
İş Bitim Tarihi                                 27.02.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı      
204.922,04- TL (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı     
%100
 
 
g- Karabük Üniversitesi Safranbolu Taş Bina Restorasyonu İşi
Müteahhit Firma         Çınar İnşaat Restorasyon Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi.    
 
İhale Tarihi 23.08.2016
İhale Bedeli        2.579.264,29 TL  (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 3.812.921,38  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          23.09.2016
İş Bitim Tarihi                                 22.11.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı       3.812.921,38  TL  (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
h- KBÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Çevre Tanzim ve Tadilat İşleri
Müteahhit Firma          UNİFORM MÜHENDİSLİK MÜTEAHİTLİK MADENCİLİK İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
İhale Tarihi                       05.09.2016
İhale Bedeli        269.095,80  TL  (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 249,460,80  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          30.09.2016
İş Bitim Tarihi                                 13.01.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     189.534,13  TL  (Kdv Hariç)
 
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    % 100
 
 
 
ı- KBÜ Mühendislik Fakültesinde yemekhane ve çelik merdiven yapım İşi.
Müteahhit Firma            ERCAN USLUYÜREK
İhale Tarihi                       10.10.2016
İhale Bedeli        1.638.000,00TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 1.792.575,61  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          08.11.2016
İş Bitim Tarihi                                 16.04.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     1.787.758,03- TL (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
i- KBÜ İlahiyat, İktisat ve Teknoloji Fakülteleri Tadilat İşi
 
Müteahhit Firma            Yaman İnşaat Doğalgaz Taahhüt Proje Tekstil Turizm Nakliye Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Ve  Kaya İnşaat Ve Demir Çelik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı
İhale Tarihi                        20.10.2016
İhale Bedeli        797.434,03TL-(Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 660.685,06  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          22.11.2016
İş Bitim Tarihi                                 07.08.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     321.191,75
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
 
j- KBÜ Sosyal Tesis ve Öğrenci Yemekhanesine Bulaşıkhane yapım işi
Müteahhit Firma            MEHMET AKİF DOĞAN
İhale Tarihi                       10.11.2016
İhale Bedeli        194.061,83  (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 199.926,90  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          21.11.2016
İş Bitim Tarihi                                 20.01.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     189.514,69  TL  (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
 
 
 
k- KBÜ Eflani MYO Açık Sahalar Tadilatı işi
Müteahhit Firma            Yaman İnşaat Doğalgaz Taahhüt Proje Tekstil Turizm Nakliye Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
İhale Tarihi                       30.11.2016
İhale Bedeli        67.015,60-TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 67.015,60TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          02.01.2017
İş Bitim Tarihi                                 15.05.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     67.015,60-TL (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
l- KBÜ Demir Çelik Kampüsü Gelişim Sahası etrafına yol ,çit ve nizamiye yapımı ile Eflani MYO,Yenice MYO Binalarında Tadilat Yapım İşleri
Müteahhit Firma            ÖZ-EMRE İNŞAAT TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İhale Tarihi                       24.08.2017
İhale Bedeli        1.042.799,00TL - (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 1.052.769,40  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          27.10.2017 
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 25.01.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     444.922.28-TL (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %42
 
 
 
 
 
m- Eskipazar MYO Tadilat İşleri
.
Müteahhit Firma            KAYIBOYU İNŞ.TUR.TEM NAK. DĞAZ. TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
 
İhale Tarihi                       13.07.2017
İhale Bedeli        692.089,00 - TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 830.006,11  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          11.09.2017
İş Bitim Tarihi                                 08.01.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     819.002,06  TL  (Kdv Hariç)
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %99
 
n- Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsündeki Muhtelif Binaların ve Karabük ili Safranbolu İlçesinde Bulunan Üniversiteye ait Binaların Tadilatı İşi
 
Müteahhit Firma            KAYIBOYU İNŞ.TUR.TEM NAK. DĞAZ. TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
İhale Tarihi                       18.01.2017
İhale Bedeli        1.123.473,70 -TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 1.100.189,09  TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          11.09.2017
İş Bitim Tarihi                                 20.12.2017
31.12.2016’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     1.023.570,74-TL (Kdv Hariç)
31.12.2016 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %100
 
 
 
o- Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokuluna Atölye Binaları Yenileme Yapım İşi
Müteahhit Firma            Yıldırım Yapı Rest. İnş. Nak. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. 
İhale Tarihi                       21.09.2017
İhale Bedeli        3.596.000,00 -TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 3.596.000,00 -TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          16.11.2017
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi                                 16.08.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     -
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    %1
 
 
p- KBÜ Fen Fakültesi Binası, Teknik Eğitim A Blok Binası, Teknik Eğitim B1,B2 Blok Binası, Teknik Eğitim C Blok Binası, Yabancı Diller Binası, Stadyum Binası, İlahiyat Fakültesi Binası, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Binası Çatı Katı Merkezi Soğutma İşi
Müteahhit Firma            BAKİ YILDIZ ve GÖKHAN DEMİR İŞ ORTAKLIĞI
İhale Tarihi                       23/11/2017
İhale Bedeli        1.617.007,00-TL (Kdv Hariç)
Sözleşme Bedeli 1.617.007,00-TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          ----
İş Bitim Tarihi                                 ----
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
 
r- Karabük Üniversitesi Binalarının Erişilebilirlik Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi İşi
Müteahhit Firma             -----
İhale Tarihi                       29.12.2017
İhale Bedeli        ------
Sözleşme Bedeli -------
İşe Başlama Tarihi          ----
İş Bitim Tarihi                                 ----
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
s- Karabük Üniversitesi 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Ve Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması Hizmeti Alımı Mimari Ve Statik Projelerinin Hazırlanması İşi
Müteahhit Firma            ÇATKI MİMARLIK MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHİTLİK TİC.LTD.ŞTİ
İhale Tarihi                       10.08.2017
İhale Bedeli        142.000,00  -TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          18.10.2017
İş Bitim Tarihi                                 07.12.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
ş- KBÜ merkez kampüsünde jeolojik etüt ve geoteknik etüt raporları hazırlatılması işi
Müteahhit Firma            UNİFORM MÜHENDİSLİKMÜTEAHİTLİK MADENCİLİK İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.
İhale Tarihi                       30.06.2017
İhale Bedeli        267.080,00TL  (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          20.10.2017
İş Bitim Tarihi                                 ----
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
 
 
 
 
 
 
t- KBÜ Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası mimari projesi hazırlanması işi
Müteahhit Firma            Yazgan Tasarım Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti
İhale Tarihi                       22.03.2017
İhale Bedeli        160.500,00  -TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi           10.10.2017
İş Bitim Tarihi                                 14.12.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
u- Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvari Statik Mekanik Ve Elektrik Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri ve Yaklaşik Maliyet Dosyalarının Hazırlanması İşi
Müteahhit Firma            ERDUMAN MÜŞAVİR MÜH.TİC. LTD ŞTİ
İhale Tarihi                       20.07.2017
İhale Bedeli        179.000,00  -TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          26.10.2017
İş Bitim Tarihi                                 14.12.2017
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
ü- KBÜ Yüzme Havuzu Ve Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması İşi
Müteahhit Firma            A VE Z AKSU MİMARLIK PROJE TAAH. DEK. TİC. LTD.ŞTİ.
İhale Tarihi                       23.05.2017
İhale Bedeli        172.000,00  -TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          18.10.2017
İş Bitim Tarihi                                 18.01.2018
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v- KBÜ Öğrenci İşleri Merkezi Binası Ve Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Uygulama Projeleri, Yapım Teknik Şartnameleri Ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması Hizmeti Alımı işi
Müteahhit Firma            TEB MİMARLIK VE İNŞAAT TAAHHÜT LTD.ŞTİ
İhale Tarihi                       19.10.2017
İhale Bedeli        124.500,00  -TL (Kdv Hariç)
İşe Başlama Tarihi          18.12.2017
İş Bitim Tarihi                                  ----
31.12.2017’ye kadar ödenen Hakedişlerin  toplam Miktarı     ----
31.12.2017 tarihi itibariye fiziki  gerçekleşme oranı    ----
 
 
 
Kamulaştırma
    
   Hazırlamış olduğumuz kampüs gelişim planı doğrultusunda kamulaştırma ile ilgili bilgiler aşağıda tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir.
 
Yıl Kamulaştırılan Alan (m2 Kamulaştırma Bedeli (TL)
2009 28.245,63 480.176,56
2010 127.639,32 3.835.288,55
2011 39.991,47 1.153.931,76
2012 79.002,68 2.116.790,28
2013 46.051,94 580.750,69
2014 1.566,55 51.680,40
2015 969,00 53.295,00
2016 139.829,74 6.991.487,00
2017 20.071,76 1.003.588,00
 TOPLAM                        483.368,09 16.266.988,24
 
 
IV. KURUMSAL KABILIYET VE KAPASITENIN DEGERLENDIRILMESI
A.  Üstünlükler
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, personelin genç ve dinamik oluşu, birim içi ileşimin iyi olması, teknolojik yeniliklerin takip edilmesiyle hizmetler vermektedir. Üniversitenin ihale ve inşaat döngülerini, yeni personel katılımları ve bu kişilerin eğitimleri neticesinde de daha pozitife dönüştürülmüştür. Üniversite adına yatırımlar, kamulaştırma, ihaleler, muhasebat hazırlama ve diğer çalışmaları yapma açısından olumlu sonuçlarımızı almaktayız. Tüm bunlar Daire Başkanlığımızın kurulup gelişmesi neticesinde daha çağdaş ve etkin bir hizmet verme anlayışını sağlamıştır.
 
 
 
B.        Zayıflıklar
Üstünlüklerimizin yanı sıra, Birim Faaliyet Raporumuzda da yer aldığı üzere birim teşkilat şemamızda eksik olan kadrolaşmaya yönelik personel ihtiyacımız halen sürmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkalığı olarak 4 (Tedviren) şube müdürlüğümüz  kurulmuştur. Hizmetlerimizi daha verimli ve daha süratli sürdürebilmemiz için eksik olan kısımlara eksikliği giderecek oranda personelin getirilmesi gerekmektedir. Kurulan şube müdürlüklerinin iş bölümünü etkin ve istikrarlı bir biçimde gerçekleştirmesi halinde, uzmanlaşmanın da geleceği kaçınılmazdır. Bu nedenle, teşkilat yapısındaki eksikliklerin giderilmesi önem teşkil etmektedir.
V.        ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, personel eksikliğinin giderilmesi ve personel eğitiminin sağlanmasının yanı sıra, Daire Başkanlığımızın esas faaliyet konularına teşkil ve aracılık eden şube müdürlüklerine asaleten atama yapılması ve gerekli yetkilendirmenin verilmesi. Eğitim kalitesinin üst düzeye çıkarılması ve gerekli donanımlarla desteklenmesi. Mevcut donanımları teknolojik değişimlerle uyumlu hale getirmek.
Yatırım projelerinin uygulanmasına yönelik yürütülecek çalışmalarda görev alacak personelin, uzmanlık gerektiren bir ekip olması gerektiğinden yeterli sayıda teknik ve tecrübeli personel kadrosunun sağlanması gerekmektedir.
Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
 
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
                          
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                            Ali BALKİS
                                                                                           Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı