Mekanik İşler Grubu Talimatları
MEKANİK GURUP TALİMATLARI
 
İÇİNDEKİLER
 
TL-015-KAZAN DAİRESİ KULLANIM TALİMATI
TL-016-VANA KULLANMA TALİMATI
TL-032-MEKANİK TAMİR USTASI İÇİN TALİMATLAR

KAZAN DAİRESİ TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI
 Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş tarafından eğitimi verilip sertifikalandırılmalıdır.
-Kal. kazanı yetkili kişiler tarafından işletilmelidir.
-Kazan sıcak iken su ilavesi yapılmamalıdır.
-Kazan yakılmadan önce tesisatın su seviyesi kontrol edilmelidir. Eksik ise ilave edilerek suyun basıncı ayarlanmalıdır.
-Kapalı genleşme deposu basıncı eksik ise hava kompresörü ile basınç ayarlanmalıdır.
-Kazan termometresi kontrol edilmelidir.
-Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki tüm vanalar açık olmalıdır.
-Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışı kontrol edilmelidir.
-Fotosel ve brülör kontrol edilmelidir.
-Kazan termostatı vasıtası ile suyun sıcaklığı dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır. 2/5 Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır.
-Ateşleme elekrotları kontrol edilmelidir.
-Gaz basınç reglatörü kontrol edilmelidir.
-Gaz kokusu hissedildiği anda sistem durdurulmalı, ana gaz vanası kapatılmalıdır.
-Dış hava sıcaklığı 15 C altında olması durumunda iç ortam sıcaklığı 20 C ‘den yukarı     olmayacak şekilde yakılmalıdır.
- Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili 2 adet olmalıdır. (1 tanesi yedek)
 
Dış hava sıcaklığı C : -11 -10 -5 0 5 10
Kazan suyu sıcaklığı : 90 85 80 75 70 60 3/5
 
 
 
 
Kazan Daireleri Yangın Güvenlik Talimatı
(1) Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır.
(2) Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez.
(3) Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması şarttır.
(4) Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine direkt olarak açılmaması ve mutlaka bir güvenlik holüne açılması gerekir.
 (5) Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2 ’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.
(6) Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır.
(7) Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yapılır. Zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleri ile toplanarak pis su çukuruna akıtılır ve bu pis su çukuru kanalizasyona bağlanır. Kot düşük ise, pis su çukuru pompa konularak kanalizasyona bağlanır. Sıvı yakıt akıntıları yakıt ayırıcıdan geçirildikten sonra pis su çukuruna akıtılır ve kontrollü bir şekilde kazan dairesinden uzaklaştırılır.
(8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.
 
Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri
 
 (1) Kazan dairelerinde doğalgaz ve LPG kullanılması hâlinde, bu madde ile Sekizinci Kısmın ilgili hükümleri uygulanır. Kazan dairesinin doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak yapılır.
 (2) Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir.
(3) Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konulur. Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılır.
(4) Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik havalandırma sağlanması gerekir.
(5) Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması şarttır.
 (6) Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
 (7) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, aydınlatma ve açma-kapama anahtarları ile panolar, kapalı tipte uygun yerlere tesis edilir.
 (8) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi bütün elektrik tesisatının ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi gerekir. Bu tesisat ve sistemlerde kullanılacak her türlü cihaz ve kabloların ilgili standartlara uygun olması gerekir.
 (9) Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının mümkün olduğu kadar düz olması ve gaz sızıntısı hâlinde gazın birikeceği ceplerin bulunmaması gerekir.
(10) LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılamaz. Bodrumlarda LPG tüpleri bulundurulamaz.
(11) LPG kullanan ısı merkezlerinde, gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve bina girişinde, otomatik emniyet vanası ve ani kapama vanası gibi gaz akışını kesen emniyet vanası bulunması gerekir.
(12) Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesini işletmek üzere çalıştırılamaz.
 
 İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

VANA KULLANMA TALİMATI

 1. Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum , çakıl, pislik vb.)temizleyiniz
 2. İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana flanşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.
 3. Flanş civatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.
 4. Vanayı ambalajından tesisata bağlarken çıkartınız.
 5. Vanayı kesinlikle kollarından tutup taşımayınız. Vana kollarını sadece ok yönününde açıp kapama pozisyonlarında kuvvet uygulayınız.
 6. Bu vanaları yanıcı gazlar (doğalgaz) tesisatında kullnamayınız.
 7. Tesisattaki vanaların akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmememsi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu(filtre) koyunuz.
 8. Vanayı tam açık veya tam kapalı konumda tutunuz.
 9. Vananın tesisatta kapalı pozisyonda uzun süre beklemesi  gerekli olduğu durumlarda küre yüzeyinde oluşabilecek kireç ve tortu tabakasının oluşmasını önlemek amacı ile vanayı haftada bir kez açıp kapatınız.
 10. Vanayı açıp kapatırken kol üzerinde belirtilen ok yönünde kuvvet uygulayınız.
 11. Kolun dönmesi tahdit pimine dayanarak tamamlandığında kuvvet uygulamaya devam etmeyiniz.
 12. Küresel vanalarda su çekici darbelerinin oluşmasını önlemek için ani, hızlı açma kapamalardan kaçınınız.
MEKANİK TAMİR USTASI İÇİN TALİMATLAR

1. Sağlığınıza dikkat edin, iş yerine dinlenmiş ve zinde olarak gelin.
 2. Çalışmaya başlarken üzerinizde yüzük, zincir, kolye vs. olmamasını sağlayın.
3. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseler giymeyin, boyun bağı takmayın, uygun bir iş elbisesi giyin.
4. Çalışmaya başlarken ortamın temiz ve intizamlı olmasını sağlayın, zemin kaygan ise önlem alın.
5. Çalıştığınız yerdeki elektrik aksamında sorun varsa, elektrikçiye haber verin.
6. Yapacağınız işe en uygun malzemeyi seçin, seçtiğiniz takımı yapılış gayesine uygun olarak kullanın.
7. Çalıştığınız yere ilgisiz kişileri yaklaştırmayın.
 8. Kurtulma, yuvarlanma ve düşme riski olan parçaların altında çalışacağın zaman, bu parçaları bir kaldırma aracıyla askıya alın ve altına sağlam bir takoz koyun.
9. Kullanacağınız halat ve sapanları kullanmadan önce kontrol edin, yükleri askıda bekletmemeye özen gösterin.
10. Çalışma ortamında gereksiz parça ve malzeme bulundurmayın, işi biten el aletlerini toplayarak makinalar üzerinde unutmayın, iş bitiminde tamam olup olmadıklarını kontrol edin.
11. Arızalı takımlar onarılmadan yapacağınız işlerde kullanmayın.
 12. Makine ve teçhizatın hareketli kısımları uygun koruyucularla kapatılmış olmalıdır, bu gibi kısımlarda (vantilatör, şaft, kaplin, zincir dişli, kayış kasnak, mandren, torna aynası vs.) tamir, ayar ve bakım yaparken makineyi mutlaka durdurun.
13. Parça temizlemede benzin, tiner vb. parlayıcıları kullanmayın, bu işler için yapılan uygun solventleri kullanın.
14. Sana verilen koruyucu malzemeleri mutlaka kullanın.
 15. İşiniz bittiğinde aracı çalıştırmadan önce mutlaka etrafını dolaşarak başka bir kimsenin olup olmadığını kontrol edin.
 16. Çalıştırılması mahsurlu olan arızalı araçların üzerine “ARIZALIDIR ÇALIŞTIRMAYINIZ” notunu yazarak asın.
17. Bakım ve tamir işine başlamadan önce kendi güvenliğini sağla, bunun için şalter kilitleme, gözcü bırakma, bakım var levhası asma gibi yöntemleri gereğine göre birlikte uygula. Yarım kalan işler hakkında sonraki vardiyayı mutlaka yazılı olarak bilgilendir.
 18. İşyerindeki iş güvenliğiyle ilgili levhalara mutlaka riayet edin.
19. Seyyar lambalarda 24-42 V. düşük gerilim kullan, 220 volt AC kullanmayın.
 20. Gerektiğinde yakınında bir seyyar yangın söndürme tüpü bulundur.
 21. Çalışırken cebinizde batıcı ve kesici aletler taşımayın.
 22. Karşılaştığınız aksaklık ve tehlikeleri derhal ekip şefine ve ilgilere bildirin.
23. İş arkadaşlarınla daima uyumlu çalış ve yardımlaş.